Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Evenement: Ghost Town Run

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
Organisator: De rechtspersonen (Myra Ceti (KvK-nummr: 20129486) en SportparkUitje.nl (KvK nummer: 62575783)) waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2: Deelname

 1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt voor zijn of haar ingeschreven afstand.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk bij annuleren door deelnemer.
 4. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 5. De organisator van het evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het evenement wijzigen.
 6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
 7. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
 8. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke of ernstige misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden – met onmiddellijke ingang – stop te zetten, zonder dat daardoor aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van gemaakte kosten of restitutie van inschrijfgelden.
 9. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. In het geval van overtreding van dit verbod houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement met onmiddellijke ingang stop te zetten en Deelnemer toegang tot de plaats van het Evenement te ontzeggen, zulks zonder dat daardoor aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van gemaakte kosten of restitutie van inschrijfgelden. Daarnaast houdt Organisator zich het recht voor om, indien meebrengen van enig voorwerp tevens een strafbaar feit oplevert, hiervan aangifte te doen bij de politie.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. De deelnemer neemt tijden Evenement deel aan het wegverkeer. Deze deelname aan het verkeer is geheel op eigen risico.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, voortvloeiend uit zijn deelname aan het Evenement.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden door handelen of nalaten van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Portretrecht
De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Beeldmateriaal
1. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden. Door inschrijving voor het evenement geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van door hem/haar tijdens het evenement gemaakte foto’s

Artikel 6: Persoonsgegevens
1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 7: Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op alle geschillen die mogelijk rijzen met betrekking tot het Evenement is Nederlands recht van toepassing.