Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Evenement: Ghost Town Run

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
Organisator: De rechtspersonen (Myra Ceti (KvK-nummr: 20129486) en SportparkUitje.nl (KvK nummer: 62575783)) waarmee de Deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2: Deelname

 1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt voor zijn of haar ingeschreven afstand. 
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk bij annuleren door deelnemer.
 4. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 5. De organisator van het evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het evenement wijzigen.
 6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
 7. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
 8. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke of ernstige misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden – met onmiddellijke ingang – stop te zetten, zonder dat daardoor aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van gemaakte kosten of restitutie van inschrijfgelden.
 9. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. In het geval van overtreding van dit verbod houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement met onmiddellijke ingang stop te zetten en Deelnemer toegang tot de plaats van het Evenement te ontzeggen, zulks zonder dat daardoor aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van gemaakte kosten of restitutie van inschrijfgelden. Daarnaast houdt Organisator zich het recht voor om, indien meebrengen van enig voorwerp tevens een strafbaar feit oplevert, hiervan aangifte te doen bij de politie.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. De deelnemer neemt tijden Evenement deel aan het wegverkeer. Deze deelname aan het verkeer is geheel op eigen risico.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, voortvloeiend uit zijn deelname aan het Evenement.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden door handelen of nalaten van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4: Portretrecht 
De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. 

Artikel 5: Beeldmateriaal 
1. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden. Door inschrijving voor het evenement geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van door hem/haar tijdens het evenement gemaakte foto’s

Artikel 6: Privacy en Persoonsgegevens 

 1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 2. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan de organisatie verstrekt, zal de organisatie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 3. De organisatie handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De organisatie zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 4. De deelnemer heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 5. Bij het bezoeken van de website kan de organisatie informatie van de deelnemer over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 6. De informatie die de organisatie verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 7. De organisatie mag de persoonsgegevens van de deelnemer uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 8. De organisatie mag de persoonsgegevens van de deelnemer uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 9. Het is de organisatie niet toegestaan om de persoonsgegevens van de deelnemer uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 10. De organisatie zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 11. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de organisatie gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en de organisatie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de organisatie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 12. De deelnemer gaat akkoord dat de organisatie voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de deelnemer niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de deelnemer dit kenbaar maken.
 13. De deelnemer is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 14. Alle beeldmaterialen die tijdens het evenement Ghost Town Run gemaakt worden door de organisatie mag worden gebruikt als promotiemateriaal, tenzij de Wederpartij hier uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
 15. De organisatie behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de deelnemer geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Artikel 7: Wijziging algemene voorwaarden

 1. De organisatie heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. De organisatie zal de deelnemer per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de deelnemer op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op alle geschillen die mogelijk rijzen met betrekking tot het Evenement is Nederlands recht van toepassing.